Красноїльська громада
Чернівецька область, Чернівецький район

Державна служба зайнятості інформує

Дата: 29.04.2020 16:17
Кількість переглядів: 1721

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 квітня 2020 р. № 306

ПОРЯДОК
надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування
допомоги по частковому безробіттю на період карантину,
встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

1. Цей Порядок визначає механізм надання коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі — карантин), повернення зазначених коштів у разі порушення гарантій зайнятості осіб, яким виплачувалася така допомога, а також її розмір.

2. У цьому Порядку терміни вживаються в такому значенні:

допомога по частковому безробіттю на період карантину — кошти, передбачені в бюджеті Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (далі — Фонд), що надаються міськими, районними і міськрайонними центрами зайнятості та філіями регіональних центрів зайнятості (далі — центри зайнятості) роботодавцям із числа суб’єктів малого та середнього підприємництва (далі  роботодавці) для виплати допомоги працівникам у разі втрати ними частини заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) діяльності внаслідок  карантину;

зупинення (скорочення) діяльності — зупинення (скорочення) діяльності роботодавця внаслідок  карантину, яке призвело до часткового або повного скорочення тривалості робочого часу його працівників.

Термін “застрахована особа” вживається у цьому Порядку в значенні, наведеному в Законі України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, а термін “пенсія” — у значенні, наведеному в Законі України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

3. Допомога по частковому безробіттю на період карантину надається центром зайнятості застрахованим особам, з якими роботодавцем оформлено трудові відносини (крім осіб, які отримують пенсію), у разі втрати ними частини заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) діяльності за зверненням роботодавця для її виплати працівникам, з якими не припинено трудові відносини.

4. Допомога по частковому безробіттю на період карантину надається за кожну годину, на яку працівникові скорочено передбачену законодавством тривалість робочого часу, з розрахунку двох третин тарифної ставки (окладу), встановленої працівникові відповідного розряду. Розмір допомоги не може перевищувати розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом.

5. Сума допомоги по частковому безробіттю на період карантину надається роботодавцям на строк зупинення (скорочення) діяльності та протягом 30 календарних днів після завершення карантину в разі сплати роботодавцем єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування протягом шести місяців, що передують даті зупинення (скорочення) діяльності.

6. Виплата працівникам допомоги по частковому безробіттю на період карантину здійснюється роботодавцем, з яким оформлено трудові відносини (крім осіб, які працюють у роботодавця за сумісництвом).

7. Фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину може здійснюватися в межах коштів, передбачених на такі цілі в бюджеті Фонду, а також за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

8. Роботодавець може звернутися за отриманням коштів для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю на період карантину протягом 30 календарних днів з дня зупинення (скорочення) діяльності.

9. Для отримання допомоги по частковому безробіттю на період карантину роботодавець звертається до центру зайнятості за місцем реєстрації його як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та подає такі документи:

1) заяву у довільній формі, в якій, зокрема, зазначається інформація про належність роботодавця до суб’єктів малого або середнього підприємництва відповідно до Господарського кодексу України та до якої додаються засвідчені роботодавцем копії підтвердних документів щодо середньої кількості працівників та доходу роботодавця за календарний рік, що передує року подання до центру зайнятості документів, передбачених цим пунктом;

2) засвідчену роботодавцем копію наказу із зазначенням дати початку зупинення (скорочення) діяльності;

3) відомості про працівників (прізвище, ім’я, по батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному державному органу і мають відмітку в паспорті), в яких виникло право на допомогу по частковому безробіттю на період карантину згідно із статтею 471 Закону України Про зайнятість населення”;

4) видану ДПС довідку про сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за останні шість місяців, що передують даті зупинення (скорочення) діяльності.

У разі коли суб’єкт господарювання належить одночасно до різних категорій суб’єктів підприємництва за різними критеріями, належність до відповідного суб’єкта підприємництва в цілях застосування цього Порядку визначається за річним доходом від провадження будь-якої діяльності за звітний рік.

Показник річного доходу суб’єкта підприємництва від будь-якої діяльності визначається на підставі офіційних звітних даних за останні чотири квартали (для суб’єкта підприємництва, що подає квартальну звітність) або за останній звітний рік (для суб’єкта підприємництва, що подає річну звітність).

Середня кількість працівників за звітний період (календарний рік) визначається за даними відповідної статистичної звітності, де зазначається такий показник.

10. Рішення про надання або відмову у наданні допомоги по частковому безробіттю на період карантину приймається обласним або Київським міським центром зайнятості протягом трьох робочих днів з дня подання роботодавцем документів, передбачених пунктом 9 цього Порядку.

Рішення про надання або відмову в наданні допомоги по частковому безробіттю на період карантину оформлюється наказом обласного або Київського міського центру зайнятості.

У разі подання неповного пакета документів, передбачених пунктом 9 цього Порядку, або наявності в окремих документах помилок центр зайнятості у строки, передбачені цим пунктом, повідомляє про це роботодавцю. Після доповнення або доопрацювання таких документів роботодавець має право повторно звернутися до центру зайнятості протягом п’яти робочих днів з дня отримання повідомлення центру зайнятості.

У разі повторного подання роботодавцем документів, передбачених пунктом 9 цього Порядку, після їх доповнення або доопрацювання рішення про надання або відмову в наданні допомоги по частковому безробіттю на період карантину приймається обласним або Київським міським центром зайнятості протягом трьох робочих днів з дня повторного подання роботодавцем документів відповідно до вимог цього Порядку.

11. Центрам зайнятості забороняється вимагати інші документи, ніж ті, що визначені цим Порядком.

12. У разі прийняття рішення про надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину між центром зайнятості та роботодавцем протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення укладається договір про надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину, в якому визначаються права та обов’язки сторін, порядок перерахування роботодавцю коштів Фонду та виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю на період карантину, гарантії зайнятості працівника, якому виплачується допомога по частковому безробіттю на період карантину, відповідальність сторін, строк дії договору та порядок вирішення спорів. Примірний договір про надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину наведений у додатку 1.

13. У разі прийняття рішення про відмову в наданні допомоги по частковому безробіттю на період карантину центр зайнятості протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення письмово повідомляє про нього роботодавцю з обґрунтуванням причин відмови.

У разі коли роботодавцю відмовлено у наданні допомоги по частковому безробіттю на період карантину з незалежних від нього причин, він має право повторно звернутися за отриманням коштів для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю на період карантину в межах строку дії карантину, але не більше 30 календарних днів після його завершення.

14. Рішення обласних та Київського міського центру зайнятості про відмову в наданні допомоги по частковому безробіттю на період карантину може бути оскаржене до Державного центру зайнятості або суду.

Державний центр зайнятості має право переглянути рішення, скасувати його частково або повністю та зобов’язати обласний або Київський міський центр зайнятості розглянути питання про надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину повторно.

15. Перерахування роботодавцю коштів для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю на період карантину здійснюється центром зайнятості на підставі відомостей про осіб, щодо яких виконуються вимоги частини третьої статті 471 Закону України “Про зайнятість населення”, наданих роботодавцем за формою згідно з додатком 2, щомісяця протягом трьох робочих днів після зарахування відповідних коштів на рахунок центру зайнятості.

16. Роботодавець виплачує допомогу працівникам у строк не більше ніж три робочих дні після надходження коштів на рахунок роботодавця за окремою платіжною відомістю для виплати допомоги по частковому безробіттю на період карантину (відомостю на виплату грошей). Копія зазначеної відомості (відомості на виплату грошей) з підтвердженням перерахування коштів на рахунок працівника подається центру зайнятості не пізніше ніж протягом п’яти календарних днів після виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю на період карантину.

У разі скорочення тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) діяльності у працівників, які не включені до відомостей про осіб, щодо яких прийнято рішення про надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину, роботодавець додатково подає центру зайнятості на розгляд відомості про таких осіб.

17. Виплата працівникам допомоги по частковому безробіттю на період карантину здійснюється роботодавцем з першого дня скорочення тривалості їх робочого часу у межах строку зупинення (скорочення) діяльності, але не більше 30 календарних днів після завершення карантину.

18. Період виплати допомоги по частковому безробіттю на період карантину в разі, коли роботодавцем вживалися заходи до запобігання виникненню та поширенню гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, передбачені карантином, не враховується під час розгляду звернення щодо наступного одержання допомоги по частковому безробіттю, передбаченої статтею 47 Закону України Про зайнятість населення. 

19. Роботодавець несе відповідальність за достовірність документів і відомостей, що є підставою для надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину, та цільове використання коштів Фонду відповідно до законодавства.

20. У разі порушення гарантій зайнятості осіб, яким виплачувалася допомога по частковому безробіттю на період карантину (розірвання трудового договору протягом шести місяців (якщо допомога виплачувалася менше ніж 180 календарних днів,  протягом періоду, що дорівнює періоду виплати допомоги), з дня закінчення виплати допомоги з підстав, передбачених пунктом 1 частини першої статті 40 (крім повної ліквідації або припинення діяльності роботодавця), пунктом 1 частини першої статті 36, частиною третьою статті 38 Кодексу законів про працю України, кошти, отримані роботодавцем, повертаються до Фонду в повному обсязі у розмірі виплаченої звільненій особі допомоги по частковому безробіттю на період карантину.

Допомога по частковому безробіттю на період карантину не надається працівникам, які отримують оплату часу простою, а також у разі освоєння нового виробництва (продукції) відповідно до статті 113 Кодексу законів про працю України.

Центр зайнятості на підставі інформації з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування про припинення трудових відносин з особами, які отримували допомогу по частковому безробіттю на період карантину, повідомляє про це територіальному органу Держпраці.

21. За наявності підстав, передбачених пунктом 20 цього Порядку, центр зайнятості вживає заходів до повернення в повному обсязі коштів, наданих роботодавцю для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю на період карантину, відповідно до законодавства.

22. Кошти для виплати допомоги по частковому безробіттю на період карантину не надаються роботодавцям, якими не дотримано вимоги статті 471 Закону України “Про зайнятість населення” та цього Порядку.

23. Центр зайнятості має право перевіряти достовірність відомостей, поданих роботодавцем для отримання коштів Фонду, дотримання порядку використання роботодавцем виділених йому коштів Фонду та зупиняти перерахування коштів Фонду роботодавцю для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю на період карантину в разі відмови або перешкоджання з боку роботодавця у проведенні перевірки, виявлення фактів подання ним Фонду недостовірних відомостей або порушення порядку використання роботодавцем коштів Фонду.

Центр зайнятості контролює цільове використання коштів, що перераховуються роботодавцю для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю на період карантину, шляхом проведення відповідної перевірки протягом 90 календарних днів після останньої виплати такої допомоги працівникам та має право отримувати від роботодавця необхідні пояснення з відповідних питань, у тому числі в письмовій формі.

24. Спори, що виникають з питань надання та цільового використання коштів для виплати роботодавцем допомоги по частковому безробіттю на період карантину працівникам, розглядаються органом вищого рівня або в установленому законодавством порядку. 

_________________

 

Додаток 1
до Порядку

ПРИМІРНИЙ ДОГОВІР
про надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2

м. ________________

___  ___________ 20__ р.

______________________________________ (далі — центр зайнятості)

                                 (найменування центру зайнятості)

в особі ______________________________________________________, що

                       (прізвище, ім’я та по батькові керівника або уповноваженої ним особи)

діє на підставі ____________________________________, з однієї сторони,

                                                      (положення, довіреність)

та __________________________________________ (далі — роботодавець)

                               (повне найменування роботодавця)

в особі _________________________________________________________,

(прізвище, ім’я та по батькові керівника або уповноваженої ним особи)

що діє на підставі __________________________________, з іншої сторони

                     (назва установчого документа)

(далі — сторони), уклали цей договір про таке.

Предмет договору

1. Надання центром зайнятості роботодавцю коштів, передбачених у бюджеті Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття (далі — Фонд) для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі — карантин), відповідно до Порядку надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби
COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 306 (далі — Порядок), у разі втрати ними частини заробітної плати внаслідок вимушеного скорочення передбаченої законодавством тривалості робочого часу у зв’язку із зупиненням (скороченням) діяльності.

 

 

 

Права та обов’язки сторін

2. Центр зайнятості має право:

1) перевіряти достовірність відомостей, поданих роботодавцем для отримання коштів Фонду;

2) перевіряти цільове використання коштів Фонду, наданих роботодавцю для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю на період карантину;

3) отримувати від роботодавця необхідні документи та пояснення (у тому числі в письмовій формі) з питань, що виникають під час перевірки правильності використання коштів Фонду та достовірності поданих роботодавцем відомостей про  виплату працівникам допомоги по частковому безробіттю на період карантину.

3. Центр зайнятості зобов’язаний:

1) надавати роботодавцю кошти для виплати допомоги по частковому безробіттю на період карантину відповідно до Порядку та цього договору;

2) перераховувати роботодавцю кошти для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю на період карантину після отримання відомостей про осіб, щодо яких виконуються вимоги частини третьої статті 471 Закону України “Про зайнятість населення” (далі — відомості про осіб), щомісяця протягом трьох робочих днів після зарахування відповідних коштів на рахунок центру зайнятості;

3) повідомляти роботодавцю про зміни у законодавстві, що регулює відносини у сфері надання допомоги по частковому безробіттю.

4. Роботодавець має право:

1) отримувати від центру зайнятості кошти для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю на період карантину;

2) додатково надавати центру зайнятості відомості про працівників, які не включені до відомостей про осіб, щодо яких прийнято рішення про надання допомоги по частковому безробіттю на період карантин;

3) оскаржувати рішення, дії чи бездіяльність центру зайнятості до органу вищого рівня або суду;

4) отримувати від центру зайнятості консультації з питань, що стосуються надання допомоги по частковому безробіттю на період карантину.

5. Роботодавець зобов’язаний:

1) забезпечувати цільове використання коштів Фонду, наданих як допомога по частковому безробіттю на період карантину;

2) подавати щомісяця до 10 числа (до закінчення строку дії цього договору) центру зайнятості відомості про осіб відповідно до пункту 15 Порядку, що є підставою для перерахування коштів Фонду для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю на період карантину, а також повідомляти про зміну зазначених відомостей протягом п’яти календарних днів;

3) виплачувати працівникам допомогу по частковому безробіттю на період карантину протягом трьох робочих днів після їх надходження на рахунок роботодавця за окремою платіжною відомістю для виплати допомоги по частковому безробіттю на період карантину (відомістю на виплату грошей);

4) подавати щомісяця не пізніше ніж протягом п’яти календарних днів після виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю на період карантину центру зайнятості копії платіжних відомостей для виплати допомоги по частковому безробіттю на період карантину з підтвердженням перерахування коштів на рахунки працівників;

5) письмово інформувати центр зайнятості про звільнення працівника (працівників) протягом шести місяців або протягом періоду, що дорівнює періоду виплати допомоги по частковому безробіттю на період карантину (якщо допомога по частковому безробіттю на період карантину виплачувалася менше ніж 180 календарних днів) з підстав, зазначених у пункті 6 цього договору;

6) повернути центру зайнятості за наявності підстав, передбачених пунктом 20 Порядку та пунктом 6 цього договору, кошти в повному обсязі, надані роботодавцю для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю на період карантину;

7) допускати представників центру зайнятості до проведення перевірок даних, що є підставою для перерахування коштів Фонду для виплати працівникам допомоги по частковому безробіттю на період карантину.

Гарантії зайнятості працівника, якому виплачується
допомога по частковому безробіттю на період карантину

 

6. Роботодавець гарантує, що не розриватиме трудовий договір з працівником, якому виплачувалася допомога по частковому безробіттю на період карантину, протягом шести місяців (якщо допомога виплачувалася менше ніж 180 календарних днів, — протягом періоду, що дорівнює періоду виплати) з дня закінчення виплати допомоги з підстав, передбачених пунктом 1 частини першої статті 40 (крім повної ліквідації або припинення діяльності роботодавця), пунктом 1 частини першої статті 36, частиною третьою статті 38 Кодексу законів про працю України.

Відповідальність сторін

7. Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством та цим договором, за невиконання або неналежне виконання умов договору.

8. Роботодавець в установленому законодавством порядку відповідає за достовірність документів і відомостей, що є підставою для виплати допомоги по частковому безробіттю на період карантину, та цільове використання коштів Фонду. У разі подання недостовірних відомостей, передбачених пунктом 2 частини другої статті 35 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”, використання роботодавцем коштів Фонду з порушенням установленого порядку роботодавець добровільно чи на підставі рішення суду повинен відшкодувати Фонду заподіяну шкоду.

9. За порушення роботодавцем порядку використання коштів Фонду накладається штраф у розмірі наданої Фондом суми, використаної з порушенням, відповідно до частини другої статті 38 Закону України “Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття”.

Строк дії договору та порядок розв’язання спорів

10. Цей договір набирає чинності з дня його підписання сторонами та діє до виконання ними всіх зобов’язань, передбачених цим договором.

11. Спори, що виникають за цим договором, вирішуються сторонами під час переговорів, а у разі недосягнення згоди — органом вищого рівня або у судовому порядку.

12. Цей договір укладається у двох примірниках по одному для кожної із сторін. Примірники договору мають однакову юридичну силу.

Місцезнаходження та реквізити сторін

Центр зайнятості:

Роботодавець:

_______________________________ 

 (місцезнаходження)

_____________________________ 
 (місцезнаходження)

_______________________________

(поточний рахунок)

_____________________________

(поточний рахунок)

_______________________________

(найменування установи банку)

_____________________________

(найменування установи банку)

_______________________________

(МФО)

_____________________________

(МФО)

_______________________________

(код згідно з ЄДРПОУ)

_____________________________

(код згідно з ЄДРПОУ/
індивідуальний податковий номер)

______   ________________________

   (підпис)        (прізвище, ім’я, по батькові керівника   
            (уповноваженої особи)

 

______  _______________________

    (підпис)        (прізвище, ім’я, по батькові керівника   
            (уповноваженої особи)

___ _________ 20__ р.

___ _________ 20__ р.

_____________________

 

Додаток 2
до Порядку

Вих. № ________ від ___  _______ 20__ р.

ВІДОМОСТІ
про осіб, щодо яких виконуються вимоги частини третьої статті 471 Закону України
Про зайнятість населення”

Найменування та місцезнаходження роботодавця _________________________________________________________

Поряд-ковий номер

Прізвище, ім’я та
по батькові працівника

Реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідному державному органу і мають відмітку
в паспорті)

Тарифна ставка (оклад), гривень

Кількість годин нормальної тривалості робочого часу на місяць

Кількість годин часткового безробіття за місяць

Сума допомоги
по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом
SARS-CoV-2, гривень

Наявність пенсії (так/ні)

Дата прийняття на роботу

Робота за суміс-ництвом
(так/ні)

Керівник підприємства (фізична особа підприємець)

____________
(підпис)

____________________________
(ініціали та прізвище)

Головний бухгалтер (за наявності)

____________
(підпис)

____________________________
(ініціали та прізвище)

__________________« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь